10-தமிழ்-புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம்-மதிப்பீட்டு செயல்பாடு 3-வினா விடை

உரைநடைப் பகுதியைக் கொண்டு  இலக்கணக் கூறுகளைக் கண்டறிதல் மதிப்பீட்டுச் செயல்பாடுகள்  1. உரைப்பத்தியில் …

Read more

10-தமிழ்-புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம்-மதிப்பீட்டு செயல்பாடு 2-வினா விடை

செயல்பாடு 2 – வினாச்சொற்களை அறிந்து  வினாக்களை உருவாக்குதல்  ஒன்றைப்பற்றி அறிந்துகொள்ள ஒருவர், …

Read more