10-தமிழ்-புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம்-மதிப்பீட்டு செயல்பாடு 2-வினா விடை

செயல்பாடு 2 – வினாச்சொற்களை அறிந்து  வினாக்களை உருவாக்குதல்  ஒன்றைப்பற்றி அறிந்துகொள்ள ஒருவர், …

Read more