அனைத்துப்போட்டித் தேர்வுகளிலும் தமிழ் மொழித்தாள் கட்டாயம்

தமிழகத்தில் நடைபெறும் அனைத்துப்போட்டித் தேர்வுகளிலும் தமிழ் மொழித்தாள் கட்டாயம் என அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Leave a Comment